Statut fundacji

STATUT FUNDACJI „Istnienie” wyciąg

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Fundacja „Istnienie” (zwana dalej: „Fundacją”), działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Stare Polesie.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 6. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

 

 • 3

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 • 4
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego jej nazwę lub cel i ich odpowiedników w językach obcych.

 

 • 5

Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale honorowe, nagrody, zwane dalej łącznie Wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 6

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz i w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • wspierania działań na rzecz poprawy stanu bytowania zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących;
 • organizacji i wspierania inicjatyw służących promocji zagadnień dotyczących zwierząt wśród społeczeństwa;

 

 • 7
 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1)      wspieranie akcji informacyjnych i edukacyjnych działalności pożytku publicznego prowadzonych przez osoby trzecie,

2)      propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego,

3)      uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,

4)      finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,

5)      rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;

6)     organizację akcji, eventów i wydarzeń skierowanych do miłośników zwierząt

7)    wspieranie i organizowanie działań prawnych, społecznych i kulturalnych mających na celu pomoc zwierzętom

 

 • 8
 1. Beneficjentami Fundacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

 

 • 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00  zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 • 10
 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

1)      świadczeń Fundatora;

2)      darowizn, spadków i zapisów;

3)      majątku fundacji;

4)      odsetek i lokat bankowych;

5)      ze zbiórek i imprez publicznych;

6)      dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

7)      dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

8)      funduszy Unii Europejskiej;

9)      funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 • 11
 1. Fundacja może przeznaczyć przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów na realizację dowolnych celów statutowych, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
 2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.
 • 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

 • 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

 • 14

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

 

 • 15
 1. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez fundatora na czas nieokreślony.
 2. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 3. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i pracują w systemie bezkadencyjnym.
 5. Decyzje dotyczące zawierania umów ze stosunku pracy z członkami Zarządu oraz ustalania zasad i wysokości ich wynagrodzenia, podejmuje Fundator. Członkowie Zarządu mają prawo zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

 • 16
 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1)      reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

2)      sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

3)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

4)      uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

5)      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6)      podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;

7)      ustalanie planów działania Fundacji;

9)      decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

10)    tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

11)    wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji;

12)    sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

13)    sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

14)    ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji fundatora.

 

 • 17
 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

1)      radę programową;

2)      radę honorową;

3)      zespoły doradcze.

 1. Członkami ww. ciał doradczych może być Fundator.
 • 18
 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację o terminie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 

 • 19
 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 4. W posiedzeniu Zarządu mają prawo uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Osoby te nie mają prawa udziału w głosowaniach nad uchwałami.

 

 • 20

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

 

 • 21
 1. Decyzje dotyczące zmiany celu Fundacji podejmuje Fundator.
 2. Zmiana celów Fundacji lub też zmiana statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej uchwały z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.

 

Rozdział V

Działalność fundacji

 

 • 22

Fundacja prowadzi działalność statutową.

 

 • 23
 1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

 • 24
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celów.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje fundator. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z inicjatywy samodzielnej lub też na wniosek Zarządu.
 3. Zabronione jest:

1)      udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)      zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 • 25
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
 
 

WESPRZYJ PROJEKT DARE TO DREAM

Dokonaj darowizny z tytułem
SZWALNIA W KENII

numer konta
95 1140 2004 0000 3102 8393 1087

Fundacja ISTNIENIE
Stare Polesie 25B, 05-155 Leoncin

blikmaly

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA KAŻDE WSPARCIE

KONTAKT

Projekt Dare to dream

Kontakt telefoniczny: 604 415 839

© 2023 DARE TO DREAM

Zdjęcia ludzi na stronie dzięki uprzejmości Konrada Piskały oraz Justusa Omondi. DZIĘKUJEMY!